KHÁM SỨC KHOẺ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp như một cơ cơ thể sống, việc nhận định ra các vấn đề phát sinh trong điều hành nhân sự, tổ chức sản xuất, kiểm soát tài chính, xây dựng văn hóa nền tảng chính là yếu tố sống còn để Doanh nghiệp có thể phát triển theo đúng định hướng mục tiêu và sứ mệnh đã đề ra. Tuy nhiên, người ở trong cuộc khó nhìn ra được điểm yếu của tổ chức, các Doanh nghiệp cần “bác sĩ” tìm ra mầm bệnh đang nhen nhói trong cơ thể – tìm ra điểm yếu trong Doanh nghiệp để chữa trị – điều chỉnh kịp thời. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, chúng tôi xây dựng chương trình: Khám sức khỏe doanh nghiệp.

Mục đích

Chương trình Khám sức khỏe được triển khai với mục tiêu tổng quát là đánh giá tình hình sức khoẻ Công ty và từ đó đề xuất phương án triển khai nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc cho Công ty.

Đánh giá sẽ chỉ rõ tình trạng sức khỏe chung và sức khỏe từng phần của Công ty, các điểm mạnh, yếu cơ bản, các vấn đề trước mắt và lâu dài cần xử lý và chuẩn bị. Tổng hợp đề xuất Danh mục các chương trình hành động và thứ tự ưu tiên mà Công ty có thể triển khai.

Nội dung

  • Sức khỏe tinh thần: triết lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
  • Sức khỏe môi trường – văn hóa doanh nghiệp: Nhận điện các giá trị cốt lõi, đánh giá mức độ thấu hiểu, sức lan toả giá trị trong hệ thống, năng lực thích ứng và chuyển hoá giá trị thông qua nhiều hình thức biểu hiện khác nhau
  • Sức khỏe nhân sự: Tuyển dụng, Đào tạo huấn luyện; Sử dụng nhân lực, Đánh giá, Chính sách tạo động lực, Khen thưởng
  • Sức khỏe tài chính: Tình hình nguồn vốn, Tình hình tài sản, Tình hình tài trợ, Tình hình thanh toán, Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp, Tình hình sinh lời của doanh nghiệp
  • Sức khỏe tài nguyên, công nghệ: Trang thiết bị, Quy trình sản xuất, Hệ thống phân phối của doanh nghiệp
  • Sức khỏe về năng lực quản trị: Cách thức xây dựng và vận hành hệ thống; Năng lực quản lý; Tính hiệu quả xuyên suốt của đội ngũ quản lý; Sức khoẻ quản trị của các đơn vị
  • Năng lực sống sót: Khả năng cạnh tranh với đối thủ và thích ứng với sự thay đổi của doanh nghiệp

 Phương pháp

  • Nghiên cứu định tính: Thu thập thông tin thứ cấp, Phỏng vấn
  • Nghiên cứu định lượng: Bảng khảo sát, Số liệu thứ cấp