ThS Nguyễn Minh Phương

Chuyên gia phân tích

+ ThS Nguyễn Minh Phương (De Montfort University),

Giảng viên bộ môn thống kê học