Vai trò của nghiên cứu thị trường

Vai trò của nghiên cứu thị trường là rất quan trong trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh nhằm thỏa mãn những nhu cầu của thị trường. Bản chất của nghiên cứu thị trường Bản chất của hoạt động marketing trong doanh nghiệp là nhấn mạnh sự nhận dạng và thỏa […]

Xem thêm